शारीरिक शिक्षा

संवादसहयोगी,फिरोजपुर:नारोकटिककंट्रोलसेलफिरोजपुरकीपुलिसनेहेरोइनसहितएकव्यक्तिकोगिरफ्तारकियाहै।नारकोटिककंट्रोलसेलफिरोजपुरकेएएसआइमनजीतसिंहनेबतायाकिपुलिसपार्टीगांवकुंडेमेंमौजूदथीतोउन्हेंसूचनामिलीकिआरोपितशिवाऔरपाशोपत्नीगुरदेवसिंहहेरोइनबेचनेकाकामकरतेहैं।पुलिसनेछापामारीकरआरोपितशिवाको10ग्रामहेरोइनसहितगिरफ्तारकियाहै,जबकिआरोपितमहिलाफरारहोगई।100लीटरलाहनबरामद

संवादसहयोगी,फिरोजपुर:जिलापुलिसने100लीटरलाहनबरामदकरदोलोगोंपरमामलादर्जकियाहै।थानाममदोटकेहवलदारओमप्रकाशनेबतायाकिपुलिसपार्टीशुक्रवारशामबीडीपीओदफ्तरकेपासमौजूदथीतोसूचनामिलीकिमुखत्यारसिंहनिवासीगांवसाहननईआबादीअवैधशराबबेचताहै।पुलिसनेआरोपितकेघरछापेमारीकरउसे50लीटरलाहनसहितगिरफ्तारकियाहै।

वहींथानालक्खोकेबहरामकेएएसआइरामसिंहनेबतायाकिपुलिसपार्टीगांवलक्खोकेबहराममेंमौजूदथीतोसूचनामिलीकिआरोपितबिंदरसिंहनिवासीगांवकरीखुर्दअवैधशराबबेचताहै।पुलिसनेछापामारीकीतोआरोपितफरारहोगया,जबकिपुलिसने50लीटरलाहनबरामदकरमामलादर्जकरलियाहै।

सट्टालगवातेवजुआखेलतेचारकाबू

संवादसहयोगी,फिरोजपुर:सीआइएस्टाफफिरोजपुरकीपुलिसनेदड़ासंट्टालगवानेवजुआखेलनेकेआरोपमेंचारलोगोंकोगिरफ्तारकियाहै।हवलदारराजबीरसिंहनेबतायाकिशुक्रवारकोसूचनामिलीकिआरोपितबिल्लानिवासीभारतनंगर,न्यूआबादीनजदीकरोहितपब्लिकस्कूलफिरोजपुरसिटीसट्टालगाताहै,जोकिमेनचौकभारतनगरफिरोजपुरसिटीमेंसट्टालगवारहाहै।पुलिसनेछापामारीकरआरोपितको1260रुपयेकीनकदीसहितगिरफ्तारकियाहै।वहींहवलदारदर्शनसिंहनेबतायाकिआरोपितराकेशकुमारउर्फरिकूनिवासीगलीनंबरएकबस्तीभट्ठियोंवालीकोगिरफ्तारकर1040रुपयेकीजुआकीराशिबरामदकी।उधर,हवलदारअमनदीपसिंहनेबतायाकिगब्बरनिवासीन्यूजनतानगरफिरोजपुरसिटीकोगिरफ्तारकर440रुपयेकीजुएकीराशिबरामदकीहै।वहींहवलदाररजिंदरसिंहनेबतायाकिसुनीलनिवासीबस्तीबागवालीअलीकेरोडको720रुपयेकीजुएकीराशिसहितगिरफ्तारकियाहै।

By Daly