शारीरिक शिक्षा

जागरणसंवाददाता,फतेहाबाद:

बाबारामदेवमहाराजकेअवतारदिवसएवंजन्मोत्सवकेउपलक्ष्यमेंशक्तिनगरस्थितप्राचीनबाबारामदेवमंदिररामदेवरामेंमुख्यातिथिकेतौरपरविधायकदुड़ारामनेअखंडज्योतप्रज्वलितकी।इससेपूर्वउन्होंनेबाबारामदेवमहाराजकोफूलोंकीमालाअर्पितकरकेमत्थाटेककरबाबारामदेवमहाराजकाआशीर्वादलियाऔरक्षेत्रकीसुखशांतिऔरखुशहालीकीकामनाकीऔरबाबारामदेवमहाराजकीपरिक्रमाभीकी।

उन्होंनेबाबारामदेवमहाराजकेजन्मोत्सवपरश्रद्धालुओंकोहार्दिकबधाईदेतेहुएकहाकिबाबारामदेवमहाराजसांप्रदायिकएकताएवंसौहार्दकेप्रतीकहैं।बाबारामदेवमहाराजको36बिरादरीकेलोगपूजतेहैं।उनकाजीवनसामाजिकसमरसताकासंदेशदेतीहै।हमेंउनकेसंदेशकोआत्मसातकरनेकासंकल्पलेनाचाहिए।समितिअध्यक्षरमेशजोइयानेबतायाकिमंदिररामदेवरामेंहरसालभादवासुदीकीमहादूजसेपूर्णिमातकअखंडज्योतप्रज्जवलितकीजातीहै।समितिकीओरसेमुख्यातिथिविधायकदुड़ारामकोस्मृतिचिह्नकेरूपमेंबाबारामदेवमहाराजकास्वरूपभेंटकरकेसम्मानितकियागयाऔरसाथहीसमितिपरिसरमेंविकासकार्योकेलिएमांगपत्रसौंपा।विधायकदुड़ारामनेमांगपत्रकेविषयमेंकहाकिउन्होंनेसंसदीयसचिवरहतेहुएसमितिपरिसरमेंहॉलकेनिर्माणकेलिएकरीब5लाखकीग्रांटदीथीऔरअबभीसमितिपरिसरमेंजोभीकार्यहोरहाहै,उसेग्रांटदेकरअवश्यपूराकरवाएंगे।

इसमौकेपरसमितिप्रधानरमेशजोइया,जोनीगहलोत,विजयगोयल,पार्षदराजकुमारसैनी,राकेशजोइया,राधेश्यामचायल,बनवारीलालगहलोत,किशनचौहानकमलकांतडाबी,बनवारीलालगहलोत,आर्यनआहुजा,शामलालनरूला,घोनीगहलोत,प्रथमडाबी,सुरेन्द्रगहलोत,पुजारीसोनूशमर,सुभाषगहलोतसहितअनेकश्रद्धालुमौजूदथे।

By Cooke