शारीरिक शिक्षा

संसू,बेड़ो:बेड़ोप्रखंडकार्यालयपरिसरस्थितस्वतंत्रतासेनानीस्मारकस्थलपरटानाभगतोंकाराज्यस्तरीय12वांमुक्तिदिवसमनायागया।इसअवसरपरटानाभगतविकासप्राधिकारकेसदस्यसहपूर्वविधायकगंगाटानाभगत,विभिन्नजिलोंसेआएटानाभगत,सीओसुमंततिर्कीवउपप्रमुखधनंजयकुमाररायनेस्मारकस्थलपरफूलमालापहनाकरवचरखाछापतिरंगेकाझंडारोहणकिया।यहाभेरबाजा,घटऔरशखनादकेबीचखख्सीटोलीस्थितस्वतंत्रतासेनानीस्मारकस्थलपरमहात्मागाधीकीप्रतिमापरपुष्पअर्पितकरझंडारोहणकियागया।इसकेबादस्वतंत्रतासेनानीजतराटानाभगतकीप्रतिमापरमाल्यार्पणकरउन्हेंनमनकियागया।मौकेपरगंगाटानाभगतनेकहाकिहमारेपूर्वजोंनेअंग्रेजीहुकूमतकेविरुद्धस्वतंत्रताकीलडाईमेंअपनासर्वस्वन्योछावरकरदिया।हमगाधीजीकेआजभीसच्चेअनुयायीहैं।उनकेबताएमार्गपरचलतेआरहेहैं।उन्होंनेकहाकि1918टानाभगतविकासप्राधिकारकागठनकियागया।उसकेबादविकासप्राधिकारको2021तकचारकरोड़65लाखरुपयेटानाभगतोंकेविकासकेलिएआवंटनकियागया,लेकिनयहरुपयाटानाभगतोंमेंखर्चनहींकियागयाऔरपैसावापसकरदियागया।प्राधिकारटानाभगतोंकेविकासकेनामपरविनाशकररहाहै।

उन्होंनेकहाकिप्रत्येकवर्षसरकारकेद्वाराटानाभगतकेनामपरराजकीयसमारोहकार्यक्रमकाआयोजनकियाजाताहै,लेकिनयहमात्रदिखावासाबितहोकररहगयाहै।सरकारकीकोईभीयोजनाएंधरातलपरनहींउतरसकीहैं।टानाभगतआजभीमूलभूतसमस्याओंसेजूझरहेहैं।उन्होंनेटानाभगतोंकेनामछहसूत्रीमागपत्रझारखंडकेमुख्यसचिवसहअध्यक्षटानाभगतविकासप्राधिकारकेनामदियाहै।रंथूटानाभगतनेकहाकिआजादीके75वषरेंकेबादटानाभगतोंकाविकासअभीतकनहीहुआ।इसकाकारणअफसरशाहीहै।टानाभगतविकासप्राधिकारमेंटानाभगतोकोरखाजाए।

इनजिलोंकेलोगहुएशामिल

मौकेपरगुमलाजिलाअध्यक्षधुमाटानाभगत,लातेहारजिलाअध्यक्षभैरोटानाभगत,चतराजिलाअध्यक्षईश्वरटानाभगत,खूंटीजिलाअध्यक्षमनेश्वरतानाभगत,सिमडेगाजिलाअध्यक्षमंगरूटानाभगत,पलामूजिलाअध्यक्षपरमेश्वरटानाभगत,खलारीअशोकटानाभगत,फगुआटानाभगतसहितअन्यजिलोंकेलोगशामिलहुए।

By Cooke