शारीरिक शिक्षा

सदरविधायकसहितअन्यगणमान्यलोगोंनेफीताकाटकरकियाउद्घाटन

संस,हजारीबाग:हजारीबागकेडेमोटाड़मेंशुक्रवारकोव्यवसायिकवाहनचालकप्रशिक्षणकेंद्रसहस्कूलकाभव्यउद्घाटनहुआ।भारतसरकारऔरझारखंडसरकारसेमान्यताप्राप्तझारखंडमोटरव्हेकिलट्रेनिगस्कूलकाशुक्रवारकोडेमोटांडमेंविधिवतउद्घाटनबतौरमुख्यअतिथिहजारीबागसदरविधायकमनीषजायसवालऔरविशिष्टअतिथिसमाजसेवीश्रद्धानंदसिंह,आर.टी.ए.सेकेंड्रीउत्तरीछोटानागपुररविराजशर्मा,परिवहनपदाधिकारीविजयकुमार,एमवीआईरजनीकांतसिंहऔरवार्डसंख्या36कीवार्डपार्षददेवीगोपनेसंयुक्तरूपसेशिलापट्टकाअनावरणऔरफीताकाटकरकिया।प्रशिक्षणकेंद्रकरीबसाढ़ेपांचएकड़भूमिमेंविशेषएकेडमिकब्लॉकऔरप्रशिक्षणहेतुविशेषपाथवेकानिर्माणकियागयाहै।एकेडमिकब्लॉकमें50सिटेडदोविशालव्याख्यानकेंद्र,यातायातअध्ययनकेंद्र,सेमुलेक्सकक्ष,मॉडलदर्शनकक्ष,निदेशककक्ष,प्राचार्यकक्षकानिर्माणकियागयाहै।सदरविधायकमनीषजायसवालसहितअन्यअतिथियोंनेसभीसुविधाओंकाबारीकीसेजांचकिया।संचालकअविनाशकुमारयादवनेबतायाकियहपूरीतरहऑटोमेटिकतरीकेसेवाहनचालककाप्रशिक्षणदियाजाएगा।एकमहीनेकाप्रशिक्षणसत्रहोगा।प्रतिवर्षकरीब5000लोगोंकोयहांसेप्रशिक्षितकरनेकालक्ष्यनिर्धारितकियागयाहै।30सालकेऑटोमोबाइलअनुभवप्रशिक्षकविनयकुमारसिन्हाऔर03सालकाअनुभवीमैकेनिकलइंजीनियरशुभमकुमारप्रशिक्षणदेकरनिपुणचालकबनाएंगे।

धनबादकीदौड़होगीखत्म,समयकेसाथबचेगाखर्चाहजारीबागऔरआसपासकेजिलेकेआवेदकोंकोसर्टिफिकेटलेनेकेलिएधनबादजानेकीआवश्यकतानहींपड़ेगी।हजारीबागऔरआसपासकेजिलेकेआवेदकचालकोंकोहेवीलाइसेंसकेसर्टिफिकेटऔरप्रशिक्षणकेलिएधनबादअवस्थितव्यवसायिकवाहनचालकप्रशिक्षणकेंद्रमेंजानापड़ताथा।इससेजहांउनकीसमयकीबर्बादीहोतीथीवहीअत्यधिकआर्थिकखर्चभीउठानापड़ताथा।ऐसेमेंपिछलेकरीब18वर्षोंसेहजारीबागऔरआसपासकेजिलेकेलोगोंकियाचीनलंबितमांगरहीहैकीहजारीबागमेंव्यवसायिकवाहनचालकट्रेनिगसेंटरखुले।शुक्रवारकोयहमांगभीपूरीहोगयी।

मौकेपरसदरविधायकप्रतिनिधिविजयकुमार,अभयसिंह,माईकल,मिटूकुमार,अमरसिंह,छोटुखान,राजेन्द्रप्रसादसाव,क़ौलेश्वरप्रसाद,मोहनप्रसाद,कैलाशसाव,जग्गूप्रसाद,पिटूकुमार,जितेंद्रकुमारसाहू,मंटूकुमार,मुकेशकुमारआदिमौजूदथे।

By Curtis