शारीरिक शिक्षा

लखीसराय।सोमवारकोप्रखंडकेजगदीशपुरगांवमेंगजलकारस्व.अशोकआलोककीप्रथमपुण्यतिथिकाआयोजनउनकेपैतृकनिवासस्थानपरकियागया।पुण्यतिथिपरपड़ोसीजिलाकेसाहित्यकार,कविशामिलहुए।पुण्यतिथिमेंलखीसरायएडीएमवसाहित्यकारमो.खुर्शीदअकबरशामिलहुए।समारोहमेंउपस्थितलोगोंनेस्व.आलोककेतैल्यचित्रपरपुष्पांजलिअर्पितकरश्रद्धांजलिदी।समारोहकीअध्यक्षताचेंबरआफकामर्सअध्यक्षरविशंकर¨सहअशोकनेकी।जबकिमंचसंचालनसाहित्यकारप्रो.राजेन्द्रराजनेकिया।कार्यक्रममेंउपस्थितसाहित्यकारोंकोशॉलएवंफूलमालासेसम्मानितकियागया।पुण्यतिथिकेमौकेपरकविगोष्ठीकाआयोजनकियागया।इसदौरानएडीएममो.खुर्शीदअकबरनेकार्यक्रमकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिअशोकआलोकचर्चितगजलकारथे।उनकेगजलकीचर्चापूरेभारतमेंहोतीहै।चेंबरआफकामर्सकेअध्यक्षरविशंकर¨सहअशोकनेसभाकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिस्व.आलोकसूर्यगढ़ाकेयुवाओंकेलिएएकप्रेरणास्त्रोतथे।साहित्यकेक्षेत्रमेंउनकायोगदानसराहनीयहै।इसअवसरस्व.आलोककीलिखीपुस्तकअन्यतमगजलकाविमोचनकियागया।इसमौकेपरप्रो.राजेन्द्रराज,असरउरैनवी,नुतन¨सह,रामबहादुरचौधरीउर्फचंदन,अनिरूदकुमार,कैलाशझादिनकर,दशरथ¨सह,युवासाहित्यकारराहुलशिवाजी,दीनानाथ¨सहसोमिन्य,देवेन्द्रराजा,कृष्णनंदनकुमार,मो.अरमान,राजेश्वरी¨सह,मृत्युंजयकुमार,निलेशकुमारआदिउपस्थितथे।

By Curtis