शारीरिक शिक्षा

जागरणसंवाददाता,पूर्णिया:जिलेकेहरथानावओपीकोनयानंबरउपलब्धकरायागयाहै।इसनंबरपर24घंटेफोनरिसीवहोगा।इसकोलेकरपुलिसअधीक्षकदयाशंकरद्वाराआवश्यकदिशा-निर्देशजारीकियागयाहै।कोईभीव्यक्तिइननंबरोंपरकभीभीफोनकरसकतेहैं।

थाना-----फोननंबरसदरअनुमंडल-केहाटथाना:9153988910-केहाटसहायक:9153988912-सदरथाना:9153988918-मरंगाथाना:9153988909-मुफ्फसिलथाना:9153988908-कसबाथाना:9153988928-जलालगढ़थाना:9153988906-केनगरथाना:9153988907-मधुबनीटीओपी:9153988905-श्रीनगरओपी:9153988911-चंपानगरओपी:9153988914-महिलाथाना:9153988902-एससी/एसटीथाना:9153988913-यातायातथाना:9153988917

धमदाहाअनुमंडल-धमदाहाथाना:9153988901-भवानीपुरथाना:9153988923-बड़हराकोठीथाना:9153988919-मीरगंजथाना:9153988921-रघुवंशनगरओपी:9153988916-अकबरपुरओपी:9153988926-रुपौलीथाना:9153988900-टीकापट्टीथाना:9153988931-मोहनपुरओपी:9153988922

-बलियाओपी।:9153988925बायसीअनुमंडल-बायसीथाना:9153988930-डगरुआथाना:9153988903-अमौरथाना:9153988924-रौटाथाना:9153988920

-अनगढ़थाना:9153988927

बनमनखीअनुमंडल-बनमनखीथाना:9153988904-सरसीथाना:9153988915-जानकीनगरथाना:9153988929