शारीरिक शिक्षा

जागरणसंवाददाता,आजमगढ़:पुलिसलाइनकेसभागारमेंशनिवारकोमहिलाउत्पीड़नकेरोकथामएवंपीड़ितमहिलाओंकोत्वरितन्यायदिलाएजानेऔरआवेदककीसुगमताकोदेखतेहुएमहिलाजनसुनवाईकाआयोजनकियागया।कुलआठशिकायतेंप्राप्तहुईं,जोघरेलूहिसा,बच्चोंवश्रमिकपंजीकरणसेसंबंधितथीं।

उत्तरप्रदेशराज्यमहिलाआयोगकीसदस्यसंगीतातिवारीनेजिलाप्रोबेशनअधिकारीकोनिर्देशदिएकिसंबंधितविभागकेअधिकारियोंसेसमन्वयस्थापितकरप्रकरणोंकाभेजनासुनिश्चितकरें,जिससेजल्दसेजल्दनिस्तारणकियाजासके।जीयनपुरथानाक्षेत्रनिवासीदिनेशयादवअपनीबहनकेदहेजउत्पीड़नएवंबच्चेकेलेन-देनकेसंबंधमेंआवेदनदिया।सदस्यनेदोनोंपक्षोंसेफोनपरवार्ताकरतेहुएजिलाप्रोबेशनअधिकारीकोनिर्देशदिएकिमहिलाथानाध्यक्षकेमाध्यमसेप्रकरणकानिस्तारणकरानासुनिश्चितकरें।उन्होंनेबतायाकिकोईभीपीड़ितमहिलाराज्यमहिलाआयोगकेवाट्सएपनंबर-6306511708परअपनेशिकायतपत्रकेसाथआधारकार्डलगातेहुएभेजसकताहै,जिसपरआवश्यककार्रवाईकीजाएगी।यहवाट्सएपनंबरसुबह10बजेसेशामपांचबजेतकसक्रियरहेगा।मोबाइलनंबर7839930410परभीकोईभीपीड़ितमहिलाशिकायतपत्रकेसाथआधारकार्डभेजसकतीहै।दोफरियादियोंनेश्रमिकोंकेपंजीकरणनहोनेकेसंबंधमेंअवगतकराया।सचिवजिलाविधिकसेवाप्राधिकरणअनीतानेजिलाप्रोबेशनअधिकारीकोनिर्देशदिएकिउपश्रमायुक्तसेवार्ताकरतत्कालपंजीकरणकरानासुनिश्चितकरें।जिलाप्रोबेशनअधिकारीबीएलयादवनेधन्यवादज्ञापितकिया।सीओसिटीसिद्धार्थतोमर,एसओमहिलाथानामधुपनिका,महिलाकल्याणअधिकारीप्रीतिउपाध्याय,डीसीअन्नुसिंह,वनस्टापमैनेजरसरितापाल,रंजनामिश्रा,केसवर्करममतायादव,पिकीसिंह,शिवालीत्रिपाठीथीं।

By Cook