शारीरिक शिक्षा

लखनऊ,जागरणसंवाददाता।ड्यटीपरसमयसेनपहुंचनेवालेनगरनिगमके119कर्मियोंकीमुसीबतबढ़सकतीहै।इनकर्मचारियोंसेसमयपरदफ्तरनपहुंचनेकास्पष्टीकरणमांगागयाहै।अबकर्मचारियोंकोएप311केसाथ-साथरजिस्टरमेंभीअपनीउपस्थितिदर्जकरानीहोगी। 16अप्रैलकोनगरआयुक्तअजयकुमारद्विवेदीकोनिरीक्षणमेंनगरनिगममुख्यालयमें25फीसदीयेकर्मचारीसुबहसवादसबजेअपनीसीटपरनहींमिलेथे।

16अप्रैलकोसुबह10.10बजेनगरनिगममुख्यालयकेअभियंत्रणविभागकेकमरानंबर40मेंवरिष्ठलिपिककैसररजा,विष्णुजीतिवारी,सत्येंद्रकुमार,पंकजवर्मासुखदेव,आनंदमिश्रअनुरागशुक्लाऔरसभीअनुचरअनुपस्थितपाएगएथे।इसमेकार्यालयमेंतैनातवरिष्ठलिपिककैसररजाकोकारणबताओनोटिसऔरअन्यकर्मचारियोंसेस्पष्टीकरणमांगागयाहै।कमरानंबर214बंदमिलाथा,जोअवरअभियंतासुरेशशर्माकोआवंटितथा।मुख्यअभियंताकार्यालयमेंलिपिकपुनीतकुमारकंप्यूटरआपरेटरदेवेशअवस्थीकेअलावाछहअन्यकर्मचारीसीटपरनहींमिलेथे।

लेखाविभागकीउपस्थितिपंजिकामेंएकअनुचरयोगेशहीपायागया,जबकिसातअनुचरगायबथे।लेखाविभागकेलिपिककविशंकरमिश्र,आशुतोष,रमेश,कुलदीपसिंहशुभमरस्तोगीकोछोड़करशेषलिपिकगैरहाजिरपाएगएथे।नगरअभियंता-एककार्यालयमेंलिपिकरामबाबूऔरलेखापरीक्षाविभागमें10.25बजेतकतोलेखापरीक्षकसेलेकरकोईकर्मचारीहीड्यूटीपरनहींआयाथा।उद्यानविभागमेंभीलिपिकमिर्जाइरशादबेग,जाकिरअलीऔररंजनाअस्थानाकेअलावासभीअनुचर,रिकार्डरूममेंलिपिकनारायणसीटसेगायबमिलेथे।

10.30बजेतकखजानाविभागमेंतालालटकामिलाथा।लेखाकाररामअचलबसंतगैरहाजिरथे।जोन-एककार्यालयमेंतैनातलिपिककुलदीपचौधरीऔरविधिविभागमेंलिपिकगौरवत्रिपाठी,अनिलसिंह,प्रशांतबीथिकाचक्रवतीनवलकिशोर,प्रचारविभागमेंदीपकसिंहराणा,तब्जीरअहमद,अंकुरश्रीवास्तव,पेंशनअनुभागमेंलिपिकराजेंद्रकुमारऔरविनोदकुमारभीगायबथे।