शारीरिक शिक्षा

संवादसहयोगी,कपूरथला:श्रीस्नेहबिहारीमंदिरमेंआयोजितश्रीमद्भागवतकथाकेसातवेंदिनश्रीकल्याणकमलआश्रमहरिद्वारकेअनंतश्रीविभूषित1008महामंडलेश्वरस्वामीकमलानंदजीमहाराजनेकहाकिभक्तकोप्रभुपरहमेशाविश्वासबनाएरखनाचाहिए।जोभक्तभगवानपरसदैवविश्वासबनाएरखताहैभगवानउसकीहरपलरक्षाकरतेहैं।भगवानविष्णुकीभक्तिकरनेकेकारणभक्तप्रहलादपरउसकेपिताहिरण्यकश्यपनेयातनाएंदीलेकिनभगवानपरउसकीश्रद्धाऔरविश्वासहोनेकेचलतेहिरण्यकश्यपकुछनहींकरसका।स्वामीजीनेकहाकिमनुष्यकोमोहवमायाकात्यागकरनाचाहिए।मायाकेमोहमेंफंसेमनुष्यकेपासप्रभुभक्तिकेलिएबिल्कुलभीसमयनहींबचता।मायाकामोहभाईकोभाईकादुश्मनबनादेताहै।इसलिएमायाकेमोहमेंकभीनहींपड़नाचाहिए।सच्चेमनसेआंसूबहानेवालेभक्तकेसभीपापमिटजातेहैं।इसलिएअगरगलतीसेभीकोईपापहोगयाहोतोसच्चेमनसेउसकापश्चातापकरोतोवहपापनष्टहोजाएंगे।भगवानश्रद्धाकेभूखेहोतेहैं।वहधन-दौलतनहींबल्किभक्तकीश्रद्धादेखतेहैं।अगरभक्तिमेंसच्चीश्रद्धाहोगीतोभगवानकोभक्तपरप्रसन्नहोनाहीहोगा।मनुष्यकोहमेशानम्रताधारणकरनीचाहिए।कभीदुश्मनकोभीकटुवचननहींबोलनेचाहिए।दुश्मनकीबुराईकाबदलाभीअच्छाईसेचुकानाचाहिए।भक्तिमेंकपटनहींहोनाचाहिए।इसलिएभक्तकामनसाफहोनाचाहिए।इसअवसरपरप्रवक्तापकंजगोयल,प्रवीनगोयल,रामरछपाल,ओमप्रकाशशर्मा,दीनानाथ,वेदप्रकाशपसरीचा,राजनशर्मा,सुनीलशर्मा,नरेन्द्रवर्मा,राकेशअग्रवाल,अशोकचोपड़ा,सुरेशशर्मा,संजीवखिल्लन,विश्वमोहनी,प्रवेशकुमार,पलवीखिल्लन,उमासभ्रवाल,संतोषजस्सल,रमेशरानीशर्मा,जीवनलत्ताशर्मा,शशिअग्रवाल,कंचनबाला,शमारानीकेअलावाभारीसंख्यामेंश्रद्धालुगणउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!

By Collier