शारीरिक शिक्षा

-दोसौवर्गमीटरकेदायरेमेंहोगापुलिसकासुरक्षाघेरा

-एसपीअनुरागआर्यनेकियाकार्यक्रमस्थलकानिरीक्षणजागरणसंवाददाता,रौनापार(आजमगढ़):मुख्यमंत्रीकाआनातोलगभगतयहै,लेकिनअभीतारीखतयनहींहोसकीहै।पांचयाछहदिसंबरकोउनकाआगमनहोनाहैऔरइसकेलिएप्रशासनपूरीतरहसेअलर्टमोडमेंहै।खुदकप्तानअनुरागआर्यनेबुधवारकोकार्यक्रमस्थलकादौराकिया।बतायाकिसुरक्षाव्यवस्थाऐसीरहेगीकिपरिदाभीपरनहींमारसकेगा।

मुख्यमंत्रीयोगीआदित्यनाथकीसंभावितजनसभाकेलिएसुरक्षाकीअभेद्यव्यवस्थाकीजारहीहै।दोसौवर्गमीटरकेदायरेमेंसुरक्षाकी²ष्टिसेचप्पे-चप्पेपरपुलिसकीतैनातीसुनिश्चितकीजारहीहै।इसदायरेकेमकानोंपरपुलिसकेजवानलगानेकेलिएस्थानचयनितकिएजारहेहैं।दर्जनोंटावरबनाकरमुख्यमंत्रीकेसभास्थलकीनिगरानीकरेंगे।बुधवारकोजूनियरहाईस्कूलजीयनपुरकेप्रांगणमेंसभास्थलऔरबगलमेंहीबनरहेहेलीपैडकास्थलीयनिरीक्षणकरतेहुएपुलिसअधीक्षकअनुरागआर्यनेपीडब्ल्यूडीकेअधिशासीअभियंताऔरपंडालकेठेकेदारकोआवश्यकनिर्देशदिया।पीडब्ल्यूडीकेअधिशासीअभियंताकोनिर्देशितकरतेहुएकप्ताननेकहाकिपिछलीबारसंभावितजनसभामेंसिगलबैरिकेडिगकीगईथी।इसबारडबलबैरिकेडिगकीजानीचाहिए,इसमेंकिसीतरहकीलापरवाहीनहींहोनीचाहिए।कप्ताननेबतायाकिसुरक्षाव्यवस्थाकासत्यापनएवंरूटडायवर्जनभीकियाजारहाहै।निरीक्षणकेदौरानएसपीग्रामीणसिद्धार्थ,क्षेत्राधिकारीसगड़ीमहेंद्रशुक्ला,प्रभारीनिरीक्षककोतवालीजीयनपुरदिनेशकुमारयादवमौजूदरहे।

By Daniels