शारीरिक शिक्षा

नयीदिल्ली,13फरवरी(भाषा)उपराष्ट्रपतिएमवेंकैयानायडूनेकनाडासीनेटकेअध्यक्षजार्जजेफ्यूरेकोगुरूवारकोबतायाकिसंविधानकेअनुच्छेद370केप्रावधानोंकोवापसलियाजानाभारतीयनागरिकोंकेकल्याणसेसंबंधितएक‘‘आंतरिकप्रशासनिकनिर्णय’’हैऔरसंवैधानिकप्रावधानोंकेअनुसारसंसदकेदोनोंसदनोंमेंभारीबहुमतकेसाथयहनिर्णयकियागयाहै।उपराष्ट्रपतिकेसचिवालयनेबयानजारीकरबतायाकिभारतमेंफ्युरेकास्वागतकरतेहुएनायडूनेदोनोंदेशोंकेबीचउत्कृष्टद्विपक्षीयसंसदीयसंबंधोंपरप्रसन्नताजाहिरकी।जबआगंतुकशिष्टमंडलकेनेतानेजम्मूकश्मीरकेघटनाक्रमपरउनकाविचारजाननाचाहातोनायडूनेकहाकिअनुच्छेद370कोअस्थायीप्रावधानकेतौरपरसमावेशितकियागयाथाऔरसीमाईइलाकाहोनेकेकारणयहपाकिस्तानऔरचीनकेसाथअंतरराष्ट्रीयसीमासाझाकरताहै,इसक्षेत्रमेंअलगाववादकोप्रायोजितकियागयाथाऔरबाहरीलोगोंनेइसकाइस्तेमालकियाथा।अनुच्छेद370कोसंविधानमेंअस्थायीप्रावधानकेतौरपरशामिलकियेजानेकोरेखांकितकरतेहुएनायडूनेकहाकिसंविधानकेअनुच्छेद370केप्रावधानोंकोवापसलियाजानाभारतीयनागरिकोंकेकल्याणसेसंबंधितएक‘‘आंतरिकप्रशासनिकनिर्णय’’हैऔरसंवैधानिकप्रावधानोंकेअनुसारयहसंसदकेदोनोंसदनोंमेंभारीबहुमतकेसाथयहनिर्णयकियागयाहै।कनाडाकेसीनेटअध्यक्षनेलोकसभाअध्यक्षओमबिरलासेभीमुलाकातकी।

By Cook