शारीरिक शिक्षा

संसू,रातू:निजीजमीनमेंनिर्माणकार्यकरारहेजमीनमालिककोगुंडोंनेजानसेमारनेकीधमकीदीहै।इससंबंधमेंभुक्तभोगीकटहलमोड़शिवशक्तिनगरनिवासीराकेशचौधरीपितास्व.हरिनारायणचौधरीनेरातूथानामेंप्राथमिकीदर्जकरनेकेलिएलिखितआवेदनदिया।लेकिनरातूथानाप्रभारीद्वाराइससंबंधमेंकोईकार्रवाईनहींकरनेसेभुक्तभोगीराकेशचौधरीसोमवारकोरातूथानापरिसरमेंधरनामेंबैठगए।

राकेशचौधरीनेलिखितसूचनादेतेहुएकहाकिविगतएकसितंबरकोअपनेनिजीभूमिमेंमकानबनानेकेलिएमजदूरलगायाथा।इसीदौरानदिनके12.30बजेशिवकुमारमहतोउर्फशिवापिताबरतुमहतो,लोकेशमहतोउर्फलोकेशराजपितालखनलालमहतोदोनोंखटंगा,काकेनिवासी,बुचाउराव,चामानगड़ी,मोनूकुमार,चंदनकुमारकेसाथ20-30लोगआएऔरमजदूरोंसेकामकरनेकाऔजारछीनलिया।मेरेद्वाराविरोधकरनेपरउन्होनेगाली-गलौजकरतेहुएधक्का-मुक्कीकरनेकेसाथजानसेमारनेकीधमकीदी।वेरातूथानापहुंचेऔरसूचनादी।सूचनामिलतेहीपिंटुकुमारकेनेतृत्वमेंगश्तीदलमेरेप्लॉटपरपहुंचा।उसदौरानभीधमकीदेनेवालेसभीलोगवहीपरमौजूदथे।पुलिसकेसामनेरहतेहुएभीवेमुझेधमकीदेरहेथे।गश्तीदलद्वारासख्तीबरतनेपरसभीवहासेनिकले।सोमवारकोजबहमफिरसेनिर्माणकरानेपहुंचेतोफिर10.15लोगहथियारकेसाथपहुंचेऔरमेरीमाधर्मशिलादेवीकेसाथदुव्यवहारकरतेहुएगाली-गलौजऔरधक्का-मुक्कीकी।इसकीसूचनादेनेकेबावजूदरातूथानाप्रभारीद्वाराकोईकार्रवाईनहींकरनेसेमेरेपरिवारमेंभयकामाहौलहै।राकेशचौधरीनेकहाकि2003सेलगातारमेरेनामसेरसीदकटरहीहै,जिसजमीनपरअसामाजिकतत्वोंद्वाराकामकोरोकाजारहाहै।वहजमीनझिरीस्थितखातासंख्या55प्लॉटसंख्या86कुलरकबा16डिसमिलको2003मेंखरीदीथी।जमीनकादाखिलखारिजऔररसीदआजभीमेरेनामसेकटरहाहै।इसीभूमिपरबैंकसेऋणभीलियाहूं।

By Cooke