शारीरिक शिक्षा

संवादसहयोगी,कोंच:आनलाइनव्यापारकोबढ़ावादेतेहुएसोमवारकोगल्लामंडीमेंईनेमदिवसकाआयोजनकियागया।

गल्लाव्यापारीऔरकिसानोंकोसंबोधितकरतेहुएमंडीसभापतिएसडीएमसुरेशसोनीनेकहाकिआनलाइनव्यापारसेकिसानोंकीआमदनीबढ़ीहै।उन्हेंउनकीउपजकाभरपूरदाममिलरहाहै।उन्होंनेव्यापारियोंसेअपीलकीहैकिवहशतप्रतिशतकार्यआनलाइनहीकरें।मंडीकेसचिवडा.दिलीपकुमारवर्मानेबतायाकिमाहअप्रैलमें5166क्विंटलमालकीखरीदारीई-ट्रे¨डगकेमाध्यमसेकीगईहै।सर्वाधिक2305क्विंटलईट्रे¨डगकरनेवालेव्यापारीदिनेशचंद्रअग्रवालएवंजयप्रकाशअग्रवाल,जयपत्रीकोई-नेमश्रीकीउपाधिदेकरसम्मानितकियागया।वहींकिसानरोशनकुशवाहाकोई-नेमकृषकश्रीकीउपाधिसेनवाजागया।

खलिहानदुर्घटनासहायतायोजनाकिसानोंकोमिलीसहायता

मंडीकेसचिवडा.दिलीपकुमारवर्मानेसोमवारकोशासनकीखलिहानदुर्घटनासहायतायोजनाकेअंतर्गतकिसानअमर¨सहनिवासीग्रामखकल्लको15हजारतथाछदामीग्रामदाढ़ीकोपांचहजारवमानवेंद्रनिवासीग्राममंगराको15हजाररुपयेकीआर्थिकसहायताराशिकीचेकदी।इसदौरानमंडीनिरीक्षकरविकुमार,अजीमखान,अजयगोयल,अजयरावत,राहुलतिवारी,सतीशराठौर,राममोहनरिछारिया,हरीशतिवारी,मिथलेशगुप्ता,नवनीतगुप्ताआदिव्यापारीमौजूदरहे।

By Cook