शारीरिक शिक्षा

जागरणसंवाददाता,सिरसा:बालभवनमेंशुक्रवारकोबालदिवसकेउपलक्ष्यमेंप्रश्नोत्तरीप्रतियोगिताकाआयोजनकियागया।प्रतियोगिताकाशुभांरभजिलाबालकल्याणअधिकारीकमलेशचाहरद्वाराकियागया।उन्होंनेकहाकिबच्चोंकीप्रतिभानिखारनेकेलिएइसप्रकारकीप्रतियोगिताओंकाअहमयोगदानहोताहै।बच्चेहीदेशकाउज्ज्वलभविष्यहोतेहैं।उन्होंनेबतायाकिप्रश्नोत्तरीप्रतियोगितामेंविभिन्नस्कूलोंसे39टीमोंनेभागलिया।इसप्रतियोगितामेंप्रथमवद्वितीयस्थानपररहनेवालीटीमोंकोहिसारजोनस्तरकीप्रतियोगितामेंभागलेनेकेलियेभेजाजायेगा।इसअवसरपरडा.मीनाक्षीसांगवानवपूनमनागपालमौजूदथे।

By Dale