शारीरिक शिक्षा

आगरा,जागरणसंवाददाता।आक्रमकताआत्मरक्षाकासबसेमुफीदमाध्यमहै,प्रदेशकेउच्चप्राथमिकविद्यालयोंकीछात्राएंअबइसीमूलमंत्रकेमाध्यमसेआत्मरक्षाकेगुरसीखेंगी।इसकेलिएएकसे31मार्चतकमिशनशक्तिकार्यक्रममेंसघनअभियानचलायाजाएगा।

इसकेअंतर्गतउच्चप्राथमिकविद्यालयोंकीछात्राओंकोविभिन्नप्रशिक्षणदेकरशारीरिकवमानसिकरूपसेआत्मनिर्भरबनायाजाएगा,ताकिविषयपरिस्थितिमेंबिनाविचलितहुएवहअपनीआत्मरक्षाकरसकें।इसकोलेकरमहानिदेशकस्कूलशिक्षाविजयकिरनआनंदनेजिलाविद्यालयनिरीक्षककोनिर्देशदिएहैं।

जिलाबेसिकशिक्षाधिकारीराजीवकुमारयादवनेबतायाकिकेंद्रसरकारकीवार्षिककार्ययोजनावबजट2020-21केप्रोजेक्टअप्रूवलबोर्डद्वाराजेंडरएक्टिविटीकार्यक्रमकेतहतउच्चप्राथमिकविद्यालयोंकीछात्राओंकोआत्मरक्षाप्रशिक्षणदिलानेकेलिएबजटस्वीकृतहोगयाहै।प्रदेशसरकारद्वाराबालिकाओंकीशिक्षा,सुरक्षा,सशक्तिकरणवस्वावलंबनकेलिएसंचालितमिशनशक्तिकार्यक्रममेंइसकेअंतर्गतसघनअभियानचलायाजाएगा।इसमेंजिलेमेंतैनातअनुदेशक(स्वास्थ्यएवंशारीरिकशिक्षा)छात्राओंकोप्रशिक्षणदेंगे।

प्रशिक्षणमेंयेरखनाहोगाध्यान

-आत्मरक्षाप्रशिक्षणखुले,स्वच्छवसुरक्षितवातावरणमेंहो।

-प्रशिक्षणकेशुरुआतीपांचदिनछात्राओंकोआत्मरक्षाकेमहत्वकीजानकारीदीजाए।हल्के-फुल्केव्यायामकराएजाए।

-छठवेंसे25वेंदिनतकदिवसकार्ययोजनाकेअनुसारकौशलविकसितकरनेकीविभिन्नतकनीकोंकोसिखायाजाएऔरअभ्यासअवश्यकरायाजाए।

-प्रशिक्षककाउत्तरदायित्वहोगाकिवहछात्राओंकोआत्मरक्षाप्रशिक्षणकेलिएतैयारकरें।

-प्रशिक्षणसेपहलेसुनिश्चितकरनाहोगाकिछात्राअस्वस्थनहो।शारीरिकप्रशिक्षणकेलिएतैयारहो।

-अस्वस्थ्यहोनेपरउसेऐसेस्थानपरबैठायाजाए,जहांसेवहपूरीगतिविधियोंकोदेखसके।

-प्रशिक्षकछात्राओंकोउनकीक्षमतानुसारहीकौशलप्रशिक्षणदेंगे।कठिनाईहोनेपरउसेबाध्यनहींकियाजाएगा।

स्किलसिखानेकेबादप्रशिक्षकध्यानरखेंकिछात्राएंस्किलपूरीतरहआत्मसातकरें।

-प्रशिक्षणप्राप्तकरनेवालीछात्राएंइसकौशलकाप्रयोगआपसमेंनहीं,विशेषपरिस्थितियोंमेंहीकरें।