शारीरिक शिक्षा

जागरणसंवाददाता,फतेहाबाद:

विधायकदुड़ारामनेशुक्रवारकोस्थानीयराजकीयकन्याआदर्शवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयमेंसातलाखरुपयेकीराशिसेबननेवालेप्रवेशद्वारकाशिलान्यासकिया।विद्यालयप्रांगणमेंआयोजितप्रतिभासम्मानसमारोहमेंबतौरमुख्यातिथिशिरकतकी।विधायकदुड़ारामनेहरियाणाविद्यालयशिक्षाबोर्डभिवानीकीकक्षा10वींव12वींकीमेरिटसूचीमेंआनेवाले86छात्रोंवउनकेशिक्षकोंकोप्रशंसापत्रदेकरसम्मानितकिया।

विधायकदुड़ारामनेकहाकिशिक्षासमाजकेविकासकीधुरीहै।समाजऔरदेशकेविकासमेंशिक्षाकाबड़ायोगदानहै।बच्चेअपनेलक्ष्यकोनिर्धारितकरआगेबढ़ेऔरसफलताप्राप्तकरें।उन्होंनेकहाकिशिक्षित,अनुशासनतथाचरित्रवानव्यक्तिसमाजवराष्ट्रकेनवनिर्माणमेंअह्मभूमिकानिभाताहै।हरियाणाविद्यालयशिक्षाबोर्डभिवानीद्वाराघोषितकिएगएमार्च2020की10वींव12वींकेपरीक्षापरिणामकेपरीक्षार्थियोंवउनकेशिक्षकोंकोसम्मानितकरनेकेलिएविशेषरूपसेबीईओएवंविद्यालयप्राचार्यसुरेशशर्मा,इंचार्जसरवजीतमानतथासमस्तविद्यालयस्टाफद्वारासम्मानसमारोहकार्यक्रमआयोजितकियागया।

विधायकनेकहाकिबच्चेदेशकेभावीकर्णधारहैऔरराष्ट्रकेनिर्माताहैं,इसलिएबच्चोंकोबेहतरीनशिक्षाउपलब्धकरवानेकेसाथ-साथउन्हेंअच्छेसंस्कारभीउपलब्धकरवानाअध्यापकोंकेसाथअभिभावकोंकीभीनैतिकजिम्मेवारीबनतीहै।

इसमौकेपरनगरपरिषदप्रधानदर्शननागपाल,जिलाशिक्षाअधिकारीदयानंदसिहाग,जिलामौलिकशिक्षाअधिकारीदेवेन्द्रकुंडु,खंडशिक्षाअधिकारीएवंविद्यालयप्राचार्यसुरेश,अनिलगर्ग,पार्षदराकेशगंभीर,प्रमोदग्रोवर,राजकुमारसैनी,दीपुटूटेजाआदिमौजूदथे।

By Cooke