शारीरिक शिक्षा

सिद्धार्थनगर:किसानकल्याणमिशनकेतहतमंगलवारकोचारब्लाकमुख्यालयपरकृषिमेला,प्रदर्शनीएवंजागरूकतागोष्ठीकाआयोजनकियागया।डीएमदीपकमीणावसदरविधायकश्यामधनीराहीनेबर्डपुरमेंआयोजितमेलेमेंप्रतिभागकिया।किसानोंसेसरकारकीयोजनाओंकालाभउठानेकीअपीलकीगई।विभिन्नविभागोंनेसमस्याओंकानिस्तारणभीकराया।

जिलाधिकारीमीणानेकृषिमेलाएवंप्रदर्शनीएवंजागरूकतागोष्ठीमेंकिसानोंसेकहाकिसरकारद्वाराचलायीजारहीविभिन्नयोजनाओंकीप्रदर्शनीलगायीगयीहै।जिसमेंआपअपनारजिस्ट्रेशनकराकरयोजनाओंकालाभलेसकतेहैं।किसानोंकोदीजानेवालीअनुदानकीधनराशिसीधेउनकेखातेमेंप्रेषितकीजातीहै।डीएमनेमहिलाओंकोसमूहबनाकरस्वरोजगारप्राप्तकरनेकेलिएप्रेरितकिया।उन्होंनेकहाकिआत्मनिर्भरबनकरअपनावपरिवारकाखर्चआसानीसेचलासकतीहैं।सदरविधायकराहीनेकहाकिमेलेमेंएकस्टालकेनीचेकईसुविधाएंलोगोंकोउपलब्धकरायाजारहाहै।सरकारकीमंशाहैकिकिसीकोपरेशानीनहोनेपाए।विधायकनेकृषिमेलाएवंकृषिप्रदर्शनीमेंकृषि,उद्यान,पशुपालन,मत्स्य,सहकारिता,सिचाईविभाग,लघुसिचाई,विद्युत,ग्रामविकास,पंचायतीराज,वन,बालविकासएवंपुष्टाहारविभाग,केसीसी,आधारसंशोधन,आयुष्मानभारतएवंश्रमविभागनेश्रमिकोंकेपंजीकरणकरानेवालेलाभार्थियोंकोयोजनाओंकेस्वीकृतपत्र,प्रमाणपत्र,पुरस्कारआदिकावितरणकियागया।कृषिप्रदर्शनीमेंकृषिकल्याणसेसंबंधितविभिन्नयोजनाओंकेबारेमेंजागरूकतागोष्ठीकेसाथयोजनाओंकेतहतलाभार्थियोंकाचयनकरतेहुएसरकारकीयोजनाओंकेबारेमेंपंपलेटकेमाध्यमसेआमजनमानसकोजानकारीदीगयी।बर्डपुरमेंडीडीकृषिडा.एलबीयादव,बीडीओनीरजजायसवाल,सीडीपीओसंजयसिंह,एडीओआईएसबीविजयमिश्र,ओमप्रकाशयादव,अंकितशुक्ला,एडीओकृषिरमाकांतकुशवाहा,अरुणद्विवेदी,एडीओपंचायतरामप्यारे,विनयश्रीवास्तव,केशभानयादव,अंकितशुक्ला,गिरीशयादव,अमितअग्रहरि,नरेंद्ररावआदिमौजूदरहे।लोटनमेंआयोजितकार्यक्रममेंबीडीओरामबिलासराय,योगेन्द्रराव,संजयपटेल,मु.यूनुस,मुसेसिंह,दिगनारायनसिंह,दिग्विजयसिंह,बबलूपांडेय,जैनेन्द्रमिश्र,रामकेवल,विनोदचौधरी,गादरनेता,मनोजमोरया,अनीतादेवी,ज्ञानमती,शीला,रामलगन,अजयसिंह,अवधरामसाहनीआदिमौजूदरहे।विभिन्नविभागोंकीओरसेबर्डपुर,शोहरतगढ़,बढ़नी,लोटनमेंभीकार्यक्रमआयोजितकियागया।